ตอนที่ 1 มานุษยวิทยาร่างกายในประเด็นทางชาติพันธุ์ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรคลิปนี้ เป็นเนื้อหาเชื่อมโยงความคิดทางมานุษยวิทยากับประเด็นทางชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ร่างกายในจินตนาการ และประเพณีพิธีกรรมที่เกีย่วกับสิ่งเหนือธรรมชาติท่สะท้อนจินตนาการเกี่ยวกับร่างกาย