ภาพบรรยากาศโครงการ Silpakorn University Summer School 2023: International Cultural Exchange Program วันที่ 24 กรกฎาคม 2566     วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี ได้ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในพิธีเปิดโครงการ Silpakorn University Summer School 2023: International Cultural Exchange Program ซึ่งคณะโบราณคดีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีอาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ประธานกรรมการโครงการฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษา และศิลปวัฒนธรรม ไท-ไทย จาก 6 สถาบันแห่งภาคอีสานของอินเดีย จำนวนกว่า 40 คน รวมถึงมีกิจกรรมนำชมศึกษานอกสถานที่ พระบรมมหาราชวัง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี และตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อีกด้วย