ประชาสัมพันธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายสาธารณะ หัวข้อโบราณคดี ภาษา และวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดียรัฐอัสสัม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น.

ณ ห้องประชุม 305 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม Silpakorn Summer School 2023:
International Cultural Exchange Program โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2566