ขอความเชิญนักศึกษาคณะโบราณคดี ตอบแบบสอบถาม เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565โดยประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาด้านคุณภาพชีวิต ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจ และความผูกพัน ภายหลังเสร็จสิ้นการสำรวจ มหาวิทยาลัยจะได้นำผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน สุขภาพกายใจ ความปลอดภัย การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต่อไป