คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ สังกัดสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก