คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เนื่องในพิธีบวงสรวงเพื่อการประดิษฐานพระรูป ณ อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ศิษย์เก่าโบราณคดีรุ่น ๔๑