ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก)คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2566🗣ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก)คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2566
📌1. ปฐมนิเทศเฉพาะสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย คณะโบราณคดี วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
🌟โปรดแจ้งการเข้าร่วมภายวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น. https://forms.gle/nZYeguuozjwG3sbL8
📌📌2. ปฐมนิเทศรวมทุกคณะ จัดโดย กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
🌟แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ โปรดแจ้งการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น. https://forms.gle/5KcKwvpiE7jd8B948