ขอเชิญศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีบวงสรวงพระรูปเเละพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เเละศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีบวงสรวงพระรูปและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศ. ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
พิธีบวงสรวง โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์
พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
สามารถส1กนเพื่อลงทะเบียนร่วมงานได้ในโปสเตอร์