โครงการอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดเส้นทางภาคเหนือ สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2566โครงการอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดเส้นทางภาคเหนือ สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2566 โดยมี ศ. ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นวิทยากรหลัก และ อ. ดร.พิชิต อังคศุภรกุล เป็นวิทยากรเสริม