ตัวแทนกลุ่ม Saveอโยธยา ได้มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการ “ทริปนั่งรถไฟไปอโยธยา” (หลังหักค่าใช้จ่าย) ให้กับคณะโบราณคดี จำนวนเงิน 10,000 บาทเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนกลุ่ม Saveอโยธยา ได้มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการ “ทริปนั่งรถไฟไปอโยธยา” (หลังหักค่าใช้จ่าย) ให้กับคณะโบราณคดี จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความจำเป็นขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

ขอกราบขอบพระคุณ กลุ่ม Saveอโยธยา มา ณ ที่นี่