รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ 2 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ 2 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี (ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ) จากหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี (ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ) จากหนังสือเรื่อง ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้