สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายวิชาการ Section de français, Faculté d’archéologie, Universté de Silpakorn Conférence Alba Amicorum le Facebook du XVIe siècleสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายวิชาการSection de français, Faculté d’archéologie, Universté de Silpakorn Conférence Alba Amicorum le Facebook du XVIe siècle
ก่อนกาลของเฟซบุ๊คในศตวรรษที่ 16
เรื่องราวของสมุดโบราณที่รวบรวมทั้ง ลายเซ็น ลายลักษณ์ ลายเส้น
จากบุคคลแวดล้อม ทําหน้าที่ใบเบิกทางและหลักฐานของเครือข่ายสังคม
วิทยากร : Stéphane COURANT
(สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี)
แปลสรุปความ : สายัณห์ แดงกลม
(ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี)
25 มีนาคม 2566
10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียน 9.30 น.) ห้อง 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : francais.silpakorn@gmail.com Facebook francaisatsilpakorn
สแกนเพื่อ สํารองที่นั่ง ตาม QR-code ที่แนบมาพร้อมนี้