การบรรยายวิชาการเรื่อง “มรดกไทย” เนื่องในโอกาสเปิดสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคุเทศก์และหลักสูตรผู้นำเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์กรุงเทพมหานคร (คณะโบราณคดี วังท่าพระ)การบรรยายวิชาการเรื่อง “มรดกไทย”
เนื่องในโอกาสเปิดสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคุเทศก์และหลักสูตรผู้นำเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์กรุงเทพมหานคร (คณะโบราณคดี วังท่าพระ)
.
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
วันที่ 4 มีนาคม 2566
on-site — ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (จำกัด 150 คน)
online — Facebook วิจัยและบริการวิชาการคณะโบราณคดี หรือ
https://www.youtube.com/@archaeovativesilpakorn2335
.
⌚️8.45 น. เริ่มลงทะเบียน (สำหรับ on-site)
⌚️9.30 น. พิธีเปิด
.
⌚️9.40-12.10 น. การบรรยายภาคเช้า
1️⃣ ความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมไทย
– ความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดย ผศ. ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
– ผู้คนและชาติพันธุ์ โดย ผศ. ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
2️⃣ หลากถิ่นอักษรไทย
– อักษรไทย-อักษรถิ่น โดย อ.พอพล สุกใส
.
⌚️13.00-16.40 น. การบรรยายภาคบ่าย
3️⃣ มิ่งมงคลคู่แผ่นดินไทย
– ปูชนียวัตถุสถานคู่บ้านคู่เมือง โดย รศ. ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
– สิริมงคลในพระราชสำนัก โดย ผศ. ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
4️⃣ มรดกโบราณคดีไทย
– การตั้งถิ่นฐานของชุมชนและบ้านเมืองโบราณ โดย ผศ.ชวลิต ขาวเขียว
– แหล่งโบราณคดียุคสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดย รศ. ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
.
⌚️16.40-17.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
🔷️ ลงทะเบียนเฉพาะ on-site ด้วยการสแกน QR Code จากรูปภาพกิจกรรม หรือคลิกลิงค์ https://forms.gle/bNCfFDiuePUiaAfh9 (ไม่สามารถรับ walk-in ได้)
#มัคคุเทศก์ศิลปากร #ไกด์ศิลปากร