ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ภาคีสมาชิก สาขาวิชาโบราณคดี ประเภท ประวัติศาสตร์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ภาคีสมาชิก สาขาวิชาโบราณคดี ประเภท ประวัติศาสตร์ สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสภา