อบรมนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “การผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”📯วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะโบราณคดี จัดอบรมนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “การผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 📈📖โดย อาจารย์เจนจิรา ลักษณบุญส่ง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 📚