ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memmorandum of Understanding)เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการด้านจารึก เอกสารโบราณ ภาษาฝรั่งเศส และกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบัน ซึ่งมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 เป็นต้นไปวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี ได้เข้าพบกับ ดร. เกรกอรี่ คูริลสกี้ (Gregory Kourilsky) หัวหน้าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Head, Ecole francaise d’Extreme-Orient; EFEO) ศูนย์กรุงเทพฯ และคุณสุรกานต์ โตสมบุญ เลขานุการ สำนักฝรั่งเศสฯ เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memmorandum of Understanding)เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านจารึก เอกสารโบราณ ภาษาฝรั่งเศส และกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ซึ่งมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 เป็นต้นไป