มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะโบราณคดี วังท่าพระ) เปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะโบราณคดี วังท่าพระ) เปิดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566
.
ภาษาต่างประเทศมีให้เลือก 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
วิชาอื่นบรรยายเป็นภาษาไทย
.
ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จากกรมการท่องเที่ยว นำชาวต่างชาติเที่ยวทั่วไทย และนำชาวไทยเที่ยวต่างประเทศ (บัตรบรอนซ์เงิน)
.
ระยะเวลาอบรม — เสาร์ที่ 29 เมษายน – เสาร์ที่ 23 กันยายน 2566
วันและเวลาอบรม – พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. / เสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. (อาจแตกต่างไปจากนี้ในบางสัปดาห์ กรุณาดูในรายละเอียด)
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
ค่าสมัครสอบคัดเลือก – 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการอบรม — 43,500 บาท (เรียกเก็บเฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือก) แบ่งชำระได้ 2 งวด (งวดแรก 25,000 บาท งวดที่สอง 18,500 บาท)
.
บรรยายโดยคณาจารย์คณะโบราณคดี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวภายนอก จำนวน 223 ชั่วโมง (มากกว่าเกณฑ์กำหนด 12 ชั่วโมง)
.
ทัศนศึกษาตามเส้นทางสายต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค รวม 4 ภาค 7 ครั้ง 15 วัน
.
ติดต่อสอบถาม
E-mail: guidesilpakorn@gmail.com
โทรศัพท์: 02-105-4686 ต่อ 103020 หรือ 103003
รายละเอียดการอบรมและใบสมัครดูตามลิงค์