ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รับมอบทุนการศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จาก Mr. Devangkumar Sevantilal Sanghavi  และ SANGITA ENTERPRISES CO.,LTD, Bangkok, Thailand นักธุรกิจชาวอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปมอบแก่นักศึกษาที่เรียนภาษาสันสกฤตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิธีมอบทุนนี้ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร