กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 และคณะโบราณคดีได้กำหนดวันซ้อมย่อยคณะวิชา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม วังท่าพระตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 และคณะโบราณคดีได้กำหนดวันซ้อมย่อยคณะวิชา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม วังท่าพระ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. นั้น
.
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน คณะโบราณคดี จึงขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะโบราณคดี ในการเตรียมตัวสำหรับการซ้อมในวันดังกล่าว ดังนี้
.
1. บัณฑิตต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หากได้รับวัคซีนไม่ครบให้บัณฑิตแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว ไม่เกิน 90 วันก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือนำหลักฐานการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าไม่สามารถรับวัคซีนได้มายื่น ณ จุดลงทะเบียน
โดยส่งหลักฐานการได้รับวัคซีนก่อนการลงทะเบียนรายงานตัววันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ลิงก์
https://forms.gle/ndE7vAhuQc8Anay97 โดยบัณฑิตต้องแสดงอีเมลตอบกลับการส่งข้อมูลเรียบร้อยจากฟอร์มดังกล่าว ณ จุดรับลงทะเบียนรายงานตัว
.
2. ศึกษาระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง รวมไปถึงวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนดและข้อห้ามต่างๆ มาล่วงหน้า เพื่อที่บัณฑิตจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขในวันพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
.
3. จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง และแสดงภาพผลตรวจ ATK ของตนเอง ณ จุดรับลงทะเบียนรายงานตัว ในวันฝึกซ้อมคณะวิชา วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565