คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร ผู้สําเร็จการศีกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ 2566