คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการอบรมเรื่อง “ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย” (สำหรับบุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 1 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นวิทยากรคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการอบรมเรื่อง “ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย” (สำหรับบุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 1 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นวิทยากร

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย รูปแบบและคติความเชื่อของศิลปะไทยในประเทศไทยสมัยต่าง ๆ ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย เขมรในประเทศไทย สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ พร้อมนำชมศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อบรมวันเสาร์ที่ 7, 14, 21 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.00 น. รวม 24 ชั่วโมง ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รับจำนวน 30 คน

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รวมเอกสารการอบรม อาหารว่าง และประกาศนียบัตร

สนใจติดต่อ

คุณสุธาทิพย์ แสงเดชะ (ดาว) โทร.0-2105-4686 ต่อ 103021

หรือ suthathip77@gmail.com

หรือ วิจัยและบริการวิชาการคณะโบราณคดี