ศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อและกระเป๋าโบราณคดี เพื่อให้เป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดจำหน่ายเสื้อและกระเป๋าโบราณคดี ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี คณะผู้ดำเนินงานมีความประสงค์ขอมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อและกระเป๋าโบราณคดีจำนวน 50,000 บาท แก่คณะโบราณคดี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกาาระดับปริญญาบัณฑิต คณะโบราณคดี