ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565 แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกหากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีไฟล์ต้นเรื่องตาม PDF ที่แนบ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://web.parliament.go.th/assets/portals/62/files/ประกาศและหลักเกณฑ์.pdf