ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 คุณแอฟว์ ลูแบ็ง (Eve Lubin) ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ (Counsellor for Culture and Cooperation) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Ambassade de France en Thailande) และคุณ Olivier Evrard นักวิจัยด้านมานุษยวิทยาสังคม ประเทศฝรั่งเศส เข้าพบปะ สนทนาด้านการศึกษาวิจัยกับ ศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช, ผศ.ชวลิต ขาวเขียว อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี และ อ.ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี ได้เข้าร่วมพูดคุยในความร่วมมือทางวิชาการที่จะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย