รายงานประเมินตนเองตามดำเนินงาน ด้วยเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม รายงานประเมินตนเองตามดำเนินงาน ด้วยเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 และห้อง บค.405 คณะโบราณคดี
โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1) อาจารย์ วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต   (ประธาน)

คณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  THAILAND QUALITY AWARD (TQA)

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ   (กรรมการ)

คณบดีคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์  (กรรมการ)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์   (ผู้สังเกตการณ์)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

5) นางสาว สาวิตตรี ศิลประเสริฐ   (เลขานุการ)

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ  สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

6) นาย สมคิด แสงกล้า   (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร