แนวปฏิบัติของนักศึกษาคณะโบราณคดี (กรณีติดเชื้อ COVID-19)