ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะโบราณคดีได้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีครอบครัวดิศกุล ผู้บริหาร คณาจารย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ได้เจิมประติมากรรม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล