สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ คณะนักวิชาการนานาชาติซึ่งทำกิจกรรมอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อนนานาชาติ: ภาษาและอักษร (Summer School : Language and Writing across Asia)วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก พร้อมด้วยคณาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโอกาสต้อนรับและสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ คณะนักวิชาการนานาชาติซึ่งทำกิจกรรมอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อนนานาชาติ: ภาษาและอักษร (Summer School : Language and Writing across Asia) ภายใต้ความร่วมมือ Northeast and Southeast Asian Studies Network in Finland and Thailand (NSEANET) ระหว่างคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะมนุษยศาสตร์ University of Helsinki นำโดย Dr. Andrew M Logie

Dr. Sami Honkasalo

Dr. Erika Sandman

Mr. Richard Kerbs

Mr. Sandeep Subrahmanian

ร่วมด้วย ผศ. ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์ อ.ดร. ชิงดวง ยุระยง และอ.ดร. ยุทธพร นาคสุข จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย