การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564-2564 (ในส่วนของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย)การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564-2564

(ในส่วนของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย)