📣📣ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักศึกษา ทำแบบสำรวจข้อมูลการเข้ารับวัคซีน ตาม link ที่แนบมานี้     ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนของคณะวิชาต่างๆ ทุกวุฒิการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริการ และใช้เป็นฐานข้อมูลเรื่องจำนวนความต้องการวัคซีนในการขอรับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ภายนอก

การทำแบบสำรวจนักศึกษาต้องใช้ Gmail ในการทำแบบสำรวจ หรือจะใช้ e mail ของมหาวิทยาลัยที่ลงท้ายด้วย XXXXX_X@silpakorn.edu ในการเข้าทำแบบสำรวจ

📌สิ้นสุดทำแบบสำรวจในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564