ประกาศจากวารสารดำรงวิชาการ📝ประกาศจากวารสารดำรงวิชาการ
📌วารสารดำรงวิชาการเปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในฉบับปีที่ 21 (พ.ศ. 2565)
📌📌ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
📌📌📌ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการลงบทความจากเดิม 2,500 บาท เป็น 3,000 บาท
🌟แบบเสนอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม https://so01.tci-thaijo.org/…/announcement/view/1873
📥สนใจส่งบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong