วารสารดำรงวิชาการ เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยวารสารดำรงวิชาการ เปิดรับบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย

(สำหรับวารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 64)
ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564 ส่งบทความได้ที่ damrong_journal@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/…/announcement/view/1873