การสรรหาผู้สมควรดำรงตำเเหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารย์ประจำเเละประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะโบราณคดีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำเเหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารย์ประจำเเละประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะโบราณคดี

              โดยท่านสามารถเสนอชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 ได้ที่ ๊https://conference.su.ac.th/arc_selection/

**หมายเหตุ โดยใช้เครือข่ายบัญชีของมหาวิทยาลัย E-mail : xxxx_x@su.ac.th (ชื่ออีเมลคือนามสกุลภาษาอังกฤษ_อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อจริง และใช้ password เดียวกับการลงชื่อเข้าใช้งาน SU-NET)

1. กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี  ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะโบราณคดี

  1. ประกาศคณะกรรมการฯ  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางดำเนินการ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งฯ คลิกที่นี่

  2. ประกาศคณะกรรมการฯ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและลงคะแนนเลือกตั้งฯ คลิกที่นี่