ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับรางวัล หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับรางวัล หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564