ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเลื่อนการเบิกจ่ายทุนการศึกษาเเต่ละวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563ในภาพอาจจะมี ข้อความ