ประกาศจากคณะโบราณคดี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 2019) ฉบับที่ 8ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ