ประชุมหารือเเละเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงานวันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร เเละอาจารย์หัวหน้าภาค คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมหารือเเละเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ