โครงการนวัตกรรมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระยองเมืองน่าอยู่วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ คณะโบราณคดี หัวหน้าโครงการนวัตกรรมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระยองเมืองน่าอยู่ ได้ดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเมืองระยองอย่างยั่งยืน พื้นที่การศึกษาลุ่มแม่น้ำระยองและแม่น้ำประแส เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและการค้นพบมรดกวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวาอารามเก่าแก่ ศิลปกรรมโบราณ วิถีชีวิตของผู้คน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประเพณี และความเชื่อที่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าของความเป็นระยอง ภายใต้การดำเนินงานโครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)