ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการอบรมการการเขียนบทความ และนำเสนอวิชาการ