ขั้นตอนการให้บริการรับชุดครุยวิทยฐานะฯ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563📣ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตคณะโบราณคดี📣
ขั้นตอนการให้บริการรับชุดครุยวิทยฐานะฯ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงฝึกพละศึกษา (โรงยิมเก่า) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.
📍 มีบริการจองภาพถ่ายฯ จำหน่ายเครื่องหมายชุดนักศึกษา และเครื่องแบบนักศึกษา รวมถึงช่างแต่งหน้า
หมายเหตุ
– จองภาพถ่ายได้อีกครั้งในวันที่ 27 พ.ย. 2563
– วันที่ 27-28 จุดบริการเข็ม/ชุด ณ เรือนจำลองหลังที่ 1
– วันที่ 30 (พิธีพระราชทาน) จุดบริการ ณ หอพักทับแก้ว