ประชาสัมพันธ์ เรื่องงดการเรียนการสอน วังท่าพระ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ต.ค. 2563ประชาสัมพันธ์ เรื่องงดการเรียนการสอน วังท่าพระ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ต.ค. 2563