📣ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ📣📣ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ📣

📎📎ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2563