ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

ตามเอกสารแนบ ดังนี้

 

ตามรายเอกสารแนบดังนี้