คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิชาฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอาจารย์ นุชนภางค์ ชุมดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

นางสาวสุธาทิพย์ แสงเดชะ
เจ้าหน้าที่นักวิชาการอุดมศึกษา
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ