การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดีและการเลือกตั้งผู้แทนสาขาวิชา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2563ประกาศคณะโบราณคดี
1. เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดีและการเลือกตั้งผู้แทนสาขาวิชา คณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2563 2.เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2563 ลงคะเเนนเสียงเลือกตั้งออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 08.30- 16.30 น. ที่ bit.ly/archaevote (ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น)