ประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19ประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
สำหรับนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 นั้น นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดคำร้องได้ที่ ลิงก์ https://forms.gle/HRXfxc4ZtxMCjxxT9
นักศึกษาสามารถเข้าตอบโดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย (User, password ที่ใช้ login SU-net ) ตามด้วย @silpakorn.edu
ทั้งนี้ คณะฯ จักได้นำคำร้องมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป