แนวทางการเวียนเรื่องแจ้งเพื่อทราบ / ขอความเห็นชอบ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำบันทึกข้อความ



25032563_03