ประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตราการการปฏิบัติของบุคลากรคณะโบราณคดี24032563