คณะโบราณคดีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-191 ตามที่มีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดีได้ประกาศมาตรการป้องกันนั้น มีบุคลากรและนักศึกษาส่วนหนึ่งได้เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรและนักศึกษากลุ่มนี้ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย ได้แจ้งข้อมูลกับคณะโบราณคดีแล้ว
นอกจากนี้ มีนักศึกษารายหนึ่งในกลุ่มข้างต้นมีความจำเป็นต้องเดินทางมายังคณะฯ แต่ได้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ทางคณะโบราณคดีได้แจ้งให้นักศึกษารายนั้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ แล้ว และขอให้กักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามอาการของนักศึกษา ไม่พบว่ามีอาการป่วยแต่อย่างใด
ทั้งนี้ คณะฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ด้วยมาตรการป้องกันโรคระบาด มหาวิทยาลัยได้ประสานกับสำนักงานเขตเพื่อให้เข้ามาทำความสะอาดห้องต่างๆ ภายในตึกทุกคณะฯ ของวังท่าพระในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 จึงขอประกาศงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว โดยประกาศทางการจากมหาวิทยาลัยจะเผยแพร่ในภายหลัง

2 คณะโบราณคดีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ค่ะ
เนื้อหาสรุปคือ คณะฯจะทำการสำรวจข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม อีกทั้งหากบุคลากรหรือนักศึกษาเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุ ขอให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการโดยไม่นับเป็นวันลาหรือขาดเรียน สำหรับนักศึกษา หากมีการสอบ คณะฯจะจัดสอบให้ภายหลังเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับว่าขาดสอบค่ะ
ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรและนักศึกษาอ่านประกาศโดยละเอียดและขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยค่ะ