คณบดีและรองคณบดีคณะโบราณคดี เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิริธรคณบดีและรองคณบดีคณะโบราณคดี เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร